Statut PSeME

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
Wersja WikiSysop (dyskusja | edycje) z dnia 11:22, 28 gru 2011
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MUZYKI ELEKTROAKUSTYCZNEJ


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Organizacja nosi nazwę : Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej (PSeME).

§2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§3. Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej jest członkiem Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej z siedzibą w Bourges (CIME).

§4. Działalność Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej odbywa się na terenie Polski i za granicą, głównie w krajach będących członkami Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej.

§5. Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera się na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§8. Celem Stowarzyszenia jest : Popularyzacja muzyki elektroakustycznej we wszelkich jej przejawach. Wykształcenie szerszego kręgu kompozytorów, odbiorców, wykonawców i realizatorów muzyki elektroakustycznej. Prawykonania światowe i polskie muzyki elektroakustycznej. Umożliwienie publiczności kontaktu z wybitnymi twórcami, wykonawcami i realizatorami muzyki elektroakustycznej.

§9. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez: Organizację koncertów. Prelekcje, seminaria i dyskusje. Działalność edukacyjną promująca muzykę elektroakustyczną. Wystawy o tematyce muzycznej. Współdziałanie z innymi organizacjami podobnego typu. Działalność wydawniczą i fonograficzną Inne działania zgodne ze statutem.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10. Stowarzyszenie może posiadać członków zwyczajnych i honorowych.

§11. Członkiem zwyczajnym może być każdy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, obywatel polski lub obywatel innego państwa zaangażowany w działalność związaną z polską muzyką elektroakustyczną. 2. Członkiem honorowym może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, szczególnie zasłużony dla muzyki elektroakustycznej.

§12. Kandydat na członka zwyczajnego winien zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, złożyć pisemną deklarację z poparciem przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 2. Przyjmowanie nowych członków następuje na podstawie uchwały Zarządu. 3. Skreślanie z listy członków następuje na wniosek Zarządu i na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 4. Przyjęcie na członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania .

§13. Członek Stowarzyszenia ma : Czynne i bierne prawo wyborcze. Prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności programowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§14. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do : Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia. Opłacania składek członkowskich i innych świadczeń finansowych w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§15. Członkostwo wygasa przez : Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie. Skreślenie z listy członków na podstawie decyzji Walnego Zebrania Członków.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16. Władzami Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej są : Walne Zebranie. Zarząd. Komisja Rewizyjna.

§17. 1. Najwyższą władzą Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 lata, przy obecności co najmniej 50%+1 ogółu członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość członków w drugim terminie. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w dodatkowym terminie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia Walnego Zebrania za pośrednictwem internetowych połączeń konferencyjnych. 4. Walne Zebranie wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania

§18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy : Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwalanie wysokości składek członkowskich. Ustalanie wytycznych dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§19. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd co najmniej na 28 dni przed zwołaniem zebrania, a w przypadku nadzwyczajnego Walnego Zebrania na 7 dni przed zwołaniem zebrania.

§20. Walne Zebranie dokonuje wyboru Zarządu w głosowaniu tajnym. Na wniosek co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu głosowanie może odbyć się w trybie jawnym.

§21. Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech osób : prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§22. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają uczestnicy Walnego Zebrania. Z listy kandydatów wybierane są cztery osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Spośród tych, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów wybiera się kolejnych członków Zarządu w dodatkowej turze wyborów.

§23. Walne Zebranie wybiera prezesa w pierwszej kolejności, a następnie pozostałych członków Zarządu, który na pierwszym zebraniu wybiera wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§24. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§25. W czasie trwania kadencji Zarządu uzupełnień w jego składzie osobowym dokonuje Walne Zebranie.

§26. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

§27. Do kompetencji Zarządu należy : Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania. Podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania. Rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady Zarządu przez członków Stowarzyszenia Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działalność w jego imieniu.

§28. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. Zwołuje je prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprezes. 2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zebrania Zarządu za pośrednictwem internetowych połączeń konferencyjnych

§29. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równej ilości głosów, decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

§30. Walne Zebranie dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. Na wniosek co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu głosowanie może odbyć się w trybie jawnym.

§31. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, wybieranych na swym pierwszym zebraniu.

§32. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zebrania. Z listy kandydatów wybierane są trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Spośród tych, którzy uzyskali taką samą ilość głosów i znajdują się na miejscach mandatowych wybiera się kolejnych członków Komisji Rewizyjnej w dodatkowej turze wyborów.

§33. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowanie są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków.

§34. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu, w tym wniosków i postulatów dotyczących udzielenia lub odrzucenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przedstawianie Zarządowi wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§35. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeby, na wniosek przewodniczącego, lub podczas jego nieobecności, wiceprzewodniczącego.

§36. W czasie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej uzupełnień w jej składzie osobowym dokonuje Walne Zebranie.


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§37. Mienie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§38. Na fundusze składają się : Składki członkowskie. Dotacje i subwencje. Dary, zapisy itp. Dochody z działalności statutowej.

§39. 1. Oświadczenia o sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby : prezes lub wiceprezes Zarządu i skarbnik. 2. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest co najmniej jeden podpis: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu. 3. Sekretarz Zarządu prowadzi dokumentacją Stowarzyszenia.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§40. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów (min. 50%+1) przy obecności co najmniej 50%+1 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 2. W razie podjęcia uchwały rozwiązującej Stowarzyszenie, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną. 3. Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia