Walne Zebranie PSeME 22.11.2017, Bunkier Sztuki Kraków

Z PSeME - Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, działając zgodnie ze Statutem PSeME (Rozdział IV, §17. pkt 1.), zwołał Walne Zebranie Członków, które odbyło się w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przy Placu Szczepańskim 3a, w Krakowie, w środę 22.11.2017 o godz. 11:00.

Porządek obrad Walnego Zebrania PSeME 22.11.2017

1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania

2. Przegłosowanie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad

3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności w latach 2014-2017

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 2014-2017

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2017

6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi PSeME za okres 2014-2017

8. Omówienie planów na przyszłość

9. Zgłoszenie i przedyskutowanie kandydatur do Zarządu na okres 2017-2020

10. Wybór Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu na okres 2017-2020

11. Dyskusja i wolne wnioski

W zebraniu wzięli udział następujący członkowie Stowarzyszenia: Marek Chołoniewski, Marcel Chyrzyński, Piotr Czerny, Krzysztof Gawlas, Konrad Gęca, Piotr Madej, Dariusz Mazurowski, Alina Mleczko, Barbara Okoń-Makowska, Marcin Rupociński, Katarzyna Taborowska, Lidia Zielińska, Kacper Ziemianin oraz – za pośrednictwem Skype’a – Edward Sielicki. Ze względu na równolegle odbywającą się próbę do koncertu niektórzy uczestnicy musieli opuszczać część obrad, więc liczba obecnych wahała się w przedziale 9-14 osób.

ad 1. W trzech odrębnych głosowaniach dokonano wyboru przewodniczącej, sekretarza zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej. Przewodniczącą Walnego Zebrania została Barbara Okoń-Makowska (11 głosów „za“, 1 głos wstrzymujący), Sekretarzem - Piotr Madej (12 głosów “za”), Członkami Komisji Skrutacyjnej - Alina Mleczko, Piotr Czerny, Krzysztof Gawlas jako przewodniczący (12 głosów “za”).

ad 2. Zaakceptowano porządek obrad zaproponowany na wstępie (wszyscy “za”).

ad 3-5. Sprawozdania objęły okres od 20 listopada 2014 do 22 listopada 2017. Lidia Zielińska zaproponowała jako wniosek, aby każdy z obecnych samodzielnie zapoznał się z kilkunastostronnicowym wydrukiem sprawozdania merytorycznego zamiast odczytania sprawozdania w całości, co znacznie przyspieszyłoby obrady. Wniosek został odrzucony (2 głosy „za“, 10 „przeciw“). W sprawozdaniu merytorycznym Zarządu wyszczególnione zostały m.in. najważniejsze wydarzenia PSeME: koncerty w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku (Kraków: AAF, Solvay, Plejrek; Poznań: Muzyka z prądem - koncerty i warsztaty; Gdańsk: Nowa Muzyka w Starym Ratuszu) oraz liczne inne aktywności: w Krakowie coroczne konferencje, Audiomat - maszyna wendingowa do sprzedaży płyt, Konkurs kompozytorski im. Józefa Patkowskiego, warsztaty, wykłady, w Poznaniu – seria warsztatów i wykładów „Goście Muzyki z prądem“ oraz stworzenie w Akademii Muzycznej kierunku studiów „Kompozycja elektroakustyczna“ dla twórców nie kształconych w szkołach muzycznych, w Gdańsku - współpraca z Akademią Muzyczną, z CSW „Łaźnia“, współpraca ze stacjami radiowymi (El-station) i z pismami muzycznymi, uruchomienie kanału PSeME na YouTube (wkrótce do dyspozycji wszystkich członków PSeME).

Część sprawozdania dotyczącą stanu finansów PSeME przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia Edward Sielicki, dołączając informacje o poprawie ściągalności składek i o podtrzymanej kondycji finansowej. Przedstawiono też dane o zebraniach Zarządu i umożliwiono zebranym wgląd w sprawozdania z tych zebrań. Stowarzyszenie liczy obecnie 133 członków.

Następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2017.

ad 6. Dyskusja nad sprawozdaniami

W dyskusji podjęto następujące kwestie:

a) uregulowanie sprawy zaległych składek członkowskich Lidia Zielińska zaproponuje w pkcie 11. podjęcie uchwały. Barbara Okoń-Makowska wnioskuje o rozesłanie do członków prośby o deklarację w pozostania w PSeME i uregulowania składek.

b) afiliacja PSeME Barbara Okoń-Makowska zapytała, w jaki sposób afiliować PSeME podczas organizacji wydarzeń z własnej inicjatywy. Można zwrócić się w tej sprawie do Zarządu PSeME. Dariusz Mazurowski zwrócił uwagę, by oddzielać sytuacje, w których członkowie biorą udział, od sytuacji, w których organizują wydarzenia - wtedy stowarzyszenie może objąć patronat na wniosek organizującego.

c) ponowne podjęcie kwestii członkostwa w PSeME przez Marcina Rupocińskiego, na przykładzie Studia Akademii we Wrocławiu: usystematyzowanie składek i ustalenie, kto jest świadomym członkiem, brak afiliacji PSeME w wydarzeniach organizowanych przez Studio.

ad 7. Absolutorium

Głosowano nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. Udzielenie absolutorium nastąpiło przez aklamację (12 głosów za).

ad 8. Omówienie planów

a) Lidia Zielińska, wysoko ceniąc dotychczasowe starania Skarbnika i ubolewając nad nieskutecznością jego wielokrotnych monitów, proponuje radykalne rozwiązania problemu zaległych składek: Osoby uchylające się od płacenia składek od 5 lat dostają termin 6 miesięcy na uregulowanie składek lub porozumienie się w tej sprawie z Zarządem, w przeciwnym razie nastąpi skreślenie z listy członków.

b) Dariusz Mazurowski: kontynuacja koncertów podczas AAF, konferencji, zacieśnienie współpracy z AM w Gdańsku pod patronatem PSeME, Sampler PSeME, Newsletter informujący o działalności stowarzyszenia, poszukiwanie sposobu na prowadzenie i osoby odpowiedzialnej za prowadzenie newslettera, poszukiwanie środków finansowych - grant, projekt, plany na organizację przyszłych koncertów zgodnie ze sprawozdaniem (inicjatywy rozpoczęte i planowane).

c) Konrad Gęca pyta o przeznaczenie składek. Marek Chołoniewski w odpowiedzi informuje o składkach rocznych na CIME (150 euro), składce na Polską Radę Muzyczną (250 zł), koszt księgowości (ok. 100 zł rocznie), administrację strony Stowarzyszenia (koszt utrzymania domeny i przestrzeni dyskowej.

d) Konrad Gęca proponuje członkom stowarzyszenia szersze wykorzystanie możliwości płynących z członkostwa. Marek Chołoniewski informuje w jaki sposób może zaistnieć jednocześnie twórczość 133 członków - instalacja IterEter, PSeME Player na stronie stowarzyszenia, Ucho Echo.

ad 9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu

Nastąpiła krótka dyskusja nad sposobem wyboru Zarządu i procedurą: propozycja Marcela Chyrzyńskiego poparta przez Lidię Zielińską, aby oddzielnie wybrać prezesa, a następnie nowy prezes zaproponuje kandydatury osób, z którymi chciałby współpracować w zarządzie. Oczywiście możliwe są także inne kandydatury. W wyniku głosowania zdecydowano, że najpierw wybieramy prezesa (11 głosów „za“, 2 wstrzymujące się). Na funkcję prezesa zgłoszono dwie osoby: Marka Chołoniewskiego i Lidię Zielińską (ta nie wyraziła zgody).

Ustalono procedurę głosowania - przez umieszczenie nazwiska kandydata na „tak“ lub skreślenie nazwiska jako głos „przeciw“.

ad 10. Wybór nowych władz PSeME

W wyniku głosowania (oddano 13 głosów, 12 głosów “za”, 1 głos nieważny) Marek Chołoniewski został powołany na funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Prezes zaproponował na kandydatów do Zarządu dotychczasowych jego członków: Lidię Zielińską, Dariusza Mazurowskiego i Edwarda Sielickiego. Ponadto zaproponowano do zarządu kandydaturę Barbary Okoń-Makowskiej. Przeprowadzono głosowania, w których Dariusz Mazurowski otrzymał 13 głosów pozytywnych, Barbara Okoń-Makowska - 7, Edward Sielicki - 8, Lidia Zielińska - 11.

W wyniku głosowania powołany został Zarząd PSeME w składzie: Lidia Zielińska, Dariusz Mazurowski i Edward Sielicki.

ad 11. Wolne wnioski

Przez aklamację podjęto Uchwałę o wyborze dwóch Honorowych Członków PSeME w osobach Bogusława Schaeffera i Krzysztofa Szlifirskiego. Kontynuowano dyskusję nad dalszym i bardziej radykalnym usprawnieniem ściągalności zaległych składek członkowskich. Zaproponowano, aby Walne Zebranie podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do prowadzenia negocjacji w sprawie regulacji zaległych składek. Propozycja tekstu uchwały przedstawiona przez Lidię Zielińską: „W związku z wieloletnim brakiem aktywności niektórych członków Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje zgodnie ze Statutem uchwałę o skreśleniu z listy członków PSeME osób nie płacących składek od co najmniej 5 lat. Skreślenie nastąpi z dniem 1.05.2018, chyba że takie osoby uregulują kwestię zaległych składek przed upływem tego terminu.“ Uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta przez aklamację. Postanowiono też uregulować sprawę kompetencji skarbnika w kwestii wglądu w bieżące informacje o składkach.

Zebranie zostało zamknięte 22 listopada 2017 o godz. 14:45.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia